Doporučený postup pro projednání a schválení stanov

Doporučený postup pro projednání a schválení stanov:
Krok 1.
Výběr jedné ze tří verzí vzorových stanov, zpravidla po poradě výboru SV. Podle NOZ je nutné formu statutárního orgánu zvolit jednoznačně. Statutárním orgánem je buď výbor, nebo předseda SV. Stanovy nemohou uvádět obě varianty. Totéž se týká kontrolní komise, jejíž členové se nově zapisují do rejstříku SV.
Krok 2.
Zpracování připomínek – první čtení. SV, která budou mít zájem o konzultaci stanov na právním oddělení, doporučuji, aby ke konzultaci zpracovala své připomínky barevně do tištěné formy zvolené verze vzorových stanov. Představenstvo družstva NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo rozhodlo o tom, že vzorové stanovy budou pro SV v naší správě zpracovány zdarma s tím, že jejich konzultace a přizpůsobení konkrétním podmínkám SV budou zpoplatněny hodinovou sazbou 300,- Kč bez DPH. SV s počtem bytů více jak 100 mají jednu hodinu konzultace zdarma.
Krok 3.
Předání návrhu stanov členům SV způsobem ve SV obvyklým se stanovením lhůty pro podání připomínek. Předání je možné e-mailem (doporučujeme v pdf formátu z důvodu přehlednosti provádění změn), poštou, vyvěšením ve vývěsce SV s možností zapůjčení výtisku, projednáním na vchodových schůzích apod.
Krok 4.
Zpracování připomínek členů SV – druhé čtení. Opět je možná konzultace na právním oddělení.
Krok 5.
Zvolení termínu shromáždění vlastníků po dohodě s notářem a příprava shromáždění. Zajištění účasti notáře, zajištění místnosti, tisk pozvánek, rozeslání pozvánek, tisk prezenčních listin, včetně kontroly s údaji v katastru nemovitostí, příprava hlasovacích lístků, příprava plných mocí apod. Zajištění těchto činností mohou SV objednat na právním oddělení. Jedná se o činnosti nad rámec běžného správního poplatku a za jejich provádění je ceníkem stanovena cena ve výši 300,- Kč za hodinu bez DPH.
Krok 6.
Schválení stanov na shromáždění vlastníků za účasti notáře.
Krok 7.
Vložení nových stanov SV do sbírky rejstříku SV vedeného Krajským soudem v Brně. Na základě objednávky SV provádí právní oddělení tuto činnost opět nad rámec správního poplatku za cenu 2,50 Kč za stránku bez DPH. Bohužel, doposud není jasné, zda bude zachován dosavadní postup rejstříkového soudu, kdy se změna stanov zakládá do sbírky listin bezplatně.