Historie

Není mnoho družstev a firem, které se mohou pochlubit 50-ti letou historií a proto nám dovolte malé ohlédnutí do minulosti.
Počátkem 60. let  začala vznikat malá stavební bytová družstva při velkých státních podnicích, ale např. v Brně i při správních obvodech, tedy Obvodních národních výborech. Hlavním záměrem bylo zajistit pro občany, kteří nemohli být uspokojeni státem, bydlení. Aby bydlení bylo dostupné pro širší veřejnost, byl nastaven následující model financování bytové výstavby. Třetinu nákladů družstevníků na výstavbu pokryla nenávratná dotace státu, další třetinu poskytla banka ve formě úročené dlouholeté půjčky a zbývající část uhradili před zahájením výstavby samotní družstevníci.
V rámci územního plánování ve městě Brně byl pro výstavbu tohoto rozsahu vyčleněn prostor bývalého vojenského cvičiště a sídliště dostalo v roce 1964 název Lesná. Výstavba probíhala především panelovou technologií a kromě družstev se na ní podílel menší měrou i stát výstavbou státních bytů pro své zaměstnance, zejména příslušníky ozbrojených složek. Jako experimentální novinka byly nejdříve vybudovány silnice a chodníky. První obyvatelé se do nových bytů nastěhovali koncem roku 1965. Vedle bytové výstavby byla později zajišťována i tzv. občanská vybavenost, tj. výstavba škol, školek, jeslí, garáží, nákupních center a zdravotního střediska. Kulturní centrum v jižní části Lesné nebylo pro nedostatek finančních prostředků dostavěno vůbec. Krátce po výstavbě spravovala bytové domy malá bytová družstva, u státních bytů  domovní správa. Jedním z nich bylo i 5. stavební bytové družstvo občanů při ONV III v Brně ustanovené v roce 1964, dnešní družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo.
V 70. letech minulého století byla schválena nová koncepce územní působnosti jednotlivých stavebních bytových družstev Jihomoravského kraje. Na základě rozhodnutí Jihomoravského krajského výboru ČSBD začala probíhat integrace malých bytových družstev do větších celků, v našem případě do dnešního družstva NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo.
Vedle správy stávajícího majetku družstvo řešilo bytovou situaci i dalším zájemcům – svým novým členům. Svou činnost vykonávalo z ulic Antala Staška a Bartošové, což bylo z hlediska umístění nepraktické a neoperativní hlavně pro stále se rozšiřující poptávku v oblasti údržby domů.
Léta 1976 a 1977 znamenala konsolidaci po integraci a současně i zpracování studie na výstavbu definitivního střediska údržby družstva v prostoru sídliště Lesná. Koncem roku 1978 mělo družstvo  NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo v majetku 7 100 bytových jednotek, 850 garáží a evidovalo 6500 členů čekajících na přidělení bytu. Členská základna přesáhla 13 tisíc členů a počtem zaměstnanců byl NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo druhým největším stavebním bytovým družstvem Jihomoravského kraje. Majetek koncem roku 1979 představoval téměř 630 milionů Kčs a fond na financování  oprav a investic  vzrostl z původních 330 tisíc (r. 1968) na 15,5 mil. Kčs. Oblast působnosti družstva zahrnuje správu domů v sídlišti Lesná, ale i v jiných lokalitách především severu města Brna. Současně probíhá nejen výstavba nových domů a garáží, ale i nových kancelářských prostor družstva a budovy údržby. Od 80. let minulého století má družstvo definitivní sídlo na Lesné, na ulici Okružní.
Po roce 1989 nastává další, velice převratná, etapa ve vývoji družstva a vlastnických vztahů k bytovému fondu sídliště Lesná. V návaznosti na nově přijatou legislativu je zahájen proces převodu vlastnictví jednotlivých bytů a garáží. Zpočátku došlo po přijetí zákona 42/1992 Sb. k převodu vlastnictví části garáží a vyčlenění některých samospráv, které znovu založili družstva obdobná těm, které byly v 70. letech minulého století integrovány do větších družstev.
V roce 1994 byl přijat nový zákon, který upravoval nejen podmínky převodu vlastnictví jednotlivých bytů a garáží, ale i činnost dnešních společenství vlastníků, a to zákon 72/1994 Sb. Ke stávající činnosti družstva tak přibyla velice zdlouhavá, časově náročná práce. Téměř žádná budova nebyla počátkem 90. let minulého století zapsána v katastru nemovitostí. Všechny nemovitosti, tedy nejen budovy, ale i k nim náležející pozemky, musely být zaměřeny. Současně byly složitě dohledávány doklady prokazující nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví družstva. Teprve po zapsání budovy do katastru nemovitostí bylo možné ji rozdělit tzv. prohlášením vlastníka na jednotlivé jednotky, které mohly být převáděny do vlastnictví tehdejších členů družstva – nájemců těchto bytů a garáží. Vzhledem k tomu, že v té době nemohli pracovníci družstva navázat na žádné zkušenosti, protože tento proces byl legislativní novinkou, bylo toto období pro družstvo velice náročné. Tlak na změnu vlastnictví byl ze strany nájemců veliký a ne vždy se dařilo dostatečně vysvětlit, že i družstvo tento proces přijalo jako svoji prioritu a snažilo se vše zvládnout časově co nejlépe. I přes vznik nového oddělení v roce 1995 a maximální snahu došlo k převodu vlastnictví prvního bytu dle tohoto zákona „až“ v prosinci roku 1996. Od té doby bylo uzavřeno více než 7 300  smluv o převodu vlastnictví družstevního bytu nebo družstevní garáže, ve vlastnictví družstva zůstalo necelých 30 bytů a garáží. NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo je tak minimálně v městě Brně jediným „velkým“ družstvem, které téměř dokončilo svoji transformaci.
Mimo zajištění vlastního procesu převodu vlastnictví družstvu přibyla další činnost, a to vznik společenství vlastníků. Ta vznikala ze zákona vždy po poklesu  spoluvlastnického podílu družstva na budově pod 25%. Bylo třeba organizačně zajistit zakládající schůze takto vzniklých společenství vlastníků a zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku, dnes rejstříku společenství vlastníků, vedeného Krajským soudem v Brně. Po počátečním nadšení ze správy vlastního majetku se dnes mnohá společenství vlastníků potýkají s opačným problémem, a to s nezájmem spoluvlastníků bytových domů a budov garáží o funkci statutárního orgánu, tedy činnost ve výboru společenství, popř. funkci předsedy společenství. Družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo nemohlo v minulosti vykonávat funkci statutárního orgánu společenství. Tuto situaci řeší  od 1.1.2014 nový Občanský zákoník. Činnost družstva  spočívá  pro vlastníky v  tolik potřebném ekonomickém, právním a technickém poradenství, vedení účetnictví společenství vlastníků, sledování pravidelných revizí, pomoci při opravách i celkové revitalizaci bytového fondu apod. Mimo činnost pro budovy, které byly původně jeho vlastnictvím, se dnes orientuje i na správu tzv. cizích subjektů, převážně družstev a společenství vlastníků v domech v dřívějším vlastnictví Statutárního města Brna.
Sídliště Lesná prošlo od doby své výstavby velkým vývojem. Převážná většina domů byla celkově revitalizována, velké změny vedoucí k přiblížení bydlení dnešním standardům provádí ve svých bytech i jejich vlastníci.