Činnosti týkající se celkové regenerace bytových domů

U těchto akcí je kladen důraz jak na jejich řádnou technickou, ekonomickou i právní přípravu od okamžiku projednání na shromážděních společenství vlastníků nebo členských schůzích družstev, tak na celý průběh až po vydání kolaudačního souhlasu. Zastáváme stanovisko nutnosti průběžné informovanosti vlastníků bytů či jejich nájemců o průběhu akce, na které se finančně podílejí.