Legislativa

DŮLEŽITÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PO 1.1.2014

 • 31.12.2013 skončila platnost občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
 • 31.12.2013 skončila platnost obchodního zákoníku č. 513 /1991 Sb.
 • 31.12.2013 skončila platnost vyhláška č. č.371/2004 Sb., kterou byly vydány vzorové stanovy společenství vlastníků
 • Od 1.1. 2014 je účinný občanský zákoník č. 89/2012 Sb. NOZ
 • Od 1.1. 2014 je účinný zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • právní úprava bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SV) je obsažena v NOZ §1158 – 1222
 • SV již nemá povahu právnické osoby zvláštního druhu. Vzhledem k ustanovení § 1221 NOZ jde v podstatě o zvláštní druh spolku
 • stanovy společenství vlastníků vzniklých před 1.1.2014 ani jejich změny nemusí mít formu notářského zápisu
 • společenství vlastníků nejsou od 1.1.2014 osvobozena od poplatků za zápisy do rejstříku společenství vlastníků (změna zápisu 2.000,- Kč)
 • daň dědická byla zrušena
 • daň darovací je nově zahrnuta do zákona o daních z příjmů a zvyšuje se její sazba u fyzických osob 7% a u právnických osob 19%. Osvobození darů mezi příbuznými zůstává.
 • daň z úplatného převodu nemovitostí se nově nazývá daň z nabytí nemovitých věcí, její sazba je 4% z nabývací hodnoty a platí ji nabyvatel, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
 • dani z nemovitých věcí nově podléhá spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na pozemku, který přesahuje plochu zastavěnou bytovým domem a je ve výlučném užívání spoluvlastníků. Finanční úřady provedou změnu stávající výše daně z nemovitosti za jednotku a k úhradě její nové výše budou posílat složenky.
 • nové formuláře pro návrhy na zápisy do katastru nemovitostí www:cuzk.cz
 • u zápisů do katastru nemovitostí byla zavedena ochranná lhůta 20 dnů, v níž může vlastník nemovitosti podat námitku k návrhu na zápis změny do katastru týkající se jeho nemovitosti
 • písemná oznámení katastrálního úřadu o vyznačení plomby, pokud vlastník jednotky není účastníkem řízení o návrhu
 • družstva jsou povinna své stanovy přizpůsobit ZOK do 30.6.2014
 • družstva si musí zřídit internetové stránky. Mimo jiné na nich musí zveřejňovat pozvánku na členskou schůzi družstva.
 • do 1. 1. 2015 jsou společenství vlastníků a družstva povinna provést montáž měřidel – tzv. indikátorů spotřeby tepelné energie (RTN) na všechna topná tělesa ve všech jednotkách