Obecně závazné právní předpisy

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY - stav ke konci roku 2018

 • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)
 • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech - zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK)
 • zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • zák. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
 • nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky
 • nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev
 • zák. č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 

Účetnictví a daně

 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
 • 281/55462/2002 Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek – právnické osoby podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí


Katastr nemovitostí

 • zák. č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • vyhláška č. 359/2013 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu


Stavebnictví a provoz

 • zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích („chodníkový zákon“)
 • vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
 • vyhláška č. 189/2013 Sb. Ministerstva životního prostředí o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 •  


Energetika

 • zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon
 • vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
 • vyhláška ERÚ č. 70/2016 o rozúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
 • vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 •  


Ostatní

 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii
 • vyhláška MS č. 177/1996 Sb. advokátní tarif
 • zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • vyhláška MS č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů (notářský tarif)
 • zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
 • zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
 • zák. č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)