Stavební úpravy v bytech

Stávající bytový fond prochází rozsáhlými rekonstrukcemi zahrnujícími stavební práce, výměny rozvodů elektrické energie, vody a kanalizace a výměny zařizovacích předmětů. Pokud jsou rekonstrukce dobře projekčně zvládnuty a realizaci zajišťují odborní pracovníci chovající se k ostatním obyvatelům domu a společným prostorám ohleduplně, je výsledkem zvýšení kvality bydlení. Bohužel se často setkáváme se zásahy, které nejsou předem projednány se statiky a statutárním orgánem společenství vlastníků, navíc jsou prováděny velice necitlivým způsobem nezohledňujícím dopady na život a práva ostatních spoluvlastníků domu. Je třeba si uvědomit, že konkrétní byt je sice vlastnictvím konkrétních fyzických nebo právnických osob, ale stavebně vždy bezprostředně navazuje na konstrukční prvky domu, které jsou ve spoluvlastnictví ostatních spoluvlastníků domu.
Žádný zákon nevyžaduje uvádět v kupních nebo darovacích smlouvách řešících změnu vlastnictví konkrétního bytu výčet společných částí domu vymezených před zahájením procesu privatizace bytů prohlášením vlastníka. Záměr provést rekonstrukci bytu by tak měl být zahájen získáním informací od správce domu a projednáním rozsahu plánovaných prací se statutárním zástupcem společenství vlastníků. Aby nedocházelo k následným nedorozuměním, doporučujeme předat statutárnímu orgánu společenství vlastníků písemné podklady obsahující podrobný popis prací, v případě dispozičních změn nebo výměny bytového jádra i půdorys původního i nového stavu uspořádání bytu a posudek statika. Společenství vlastníků může stanovit s ohledem na chod domu a technický stav společných konstrukčních prvků podmínky, za kterých budou práce prováděny.
Vyjádření statutárního orgánu společenství vlastníků však nenahrazuje souhlas místně příslušného stavebního úřadu! Vzhledem k tomu, že na území města Brna není jednotný přístup všech stavebních úřadů ke shodnému typu prací, doporučujeme projednat plánované rekonstrukční práce předem i s konkrétním místně příslušným stavebním úřadem.
Odpovědnost za provedení všech prací v souladu se stavebním zákonem je vždy na stavebníkovi. Veškeré plánované stavební práce, tedy i ty, kterými není zasahováno do svislých nosných konstrukcí, doporučujeme předem projednat se statikem, který posoudí vliv plánovaných prací na konstrukční systém domu jako celku (např. míru přitížení stávajících stropních konstrukcí).
Doporučení týkající se konkrétních prací :