Demontáž topného tělesa

Veškerá topná tělesa, tedy i ta v jednotlivých bytech, jsou součástí otopné soustavy domu a až na výjimky dle vymezení prohlášením vlastníka společnou částí budovy. O veškerých změnách tak nerozhoduje vlastník předmětného bytu, ale všichni spoluvlastníci domu.
Součástí žádosti o souhlas s demontáží topného tělesa adresované statutárnímu zástupci společenství vlastníků musí být prohlášení, že po demontáži dojde na náklady žadatele k opětovnému hydraulickému vyvážení vyregulované otopné soustavy.
Před vlastní demontáží topného tělesa, kterou lze provést výhradně po získání kladného stanoviska společenství vlastníků, je třeba zajistit odborné odstranění indikátorů topných nákladů smluvní firmou, která zajišťuje jejich odečty.