Zásahy do elektrických rozvodů v bytě – rekonstrukce rozvodů v bytě, výměna jističů

Rozvody elektrické energie navazují na svislé rozvody v domě, které jsou dle vymezení prohlášením vlastníka společnou částí domu. Před zahájením jejich rekonstrukce je tedy třeba si vyžádat souhlas společenství vlastníků.
Součástí žádosti o povolení adresované statutárnímu zástupci společenství vlastníků musí být vyjádření pracovníka s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, který dle místní situace posoudí možnost zamýšlené úpravy v návaznosti na stávající kapacitu svislých rozvodů a příkon hlavního jističe na přívodu do domu a navrhne rozsah nutných prací (provedení kabelizace, potřebný příkon hlavních bytových jističů, apod.).
Nezbytnou součástí těchto prací je následné provedení revize s vydáním písemné revizní zprávy oprávněným revizním technikem.